Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza skutečného provozu zařízení pro vytápění domácností pevnými palivy
Kód
SS01010121
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na vytvořenı́ návrhu dvou variant (levné "screeningové" a přesné "arbitrážnı́") metodiky pro měřenı́ spalovacı́ch zařı́zenı́ na pevná paliva u provozovatele. Budou připraveny dvě metodiky, jedna bude navržena s požadavkem na přesnost měřenı́ a druhá s požadavkem na minimálnı́ investičnı́ a provoznı́ náklady při dosaženı́ rozumné vypovídací schopnosti měření. Paralelnı́m cı́lem projektu je měřenı́ emisnı́ch a provoznı́ch parametrů na dostatečném počtu instalacı́ kotlů na pevná paliva v domácnostech. Na základě zı́skaných dat bude možno přesněji vyhodnotit aktuálnı́ množstvı́ emisı́ z vytápěnı́ domácnostı́ pevnými palivy, což umožnı́ např. lépe vyhodnotit dopad „kotlı́kových dotacı́“. Identifikace nejčastějšı́ch problémů při provozu kotlů umožní cílenou edukaci provozovatelů a výrobců zařízení.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Prostředí pro život (od r.2020)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam