Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Interference metod snižování emisí škodlivých látek
Kód
SP2019/116
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu tohoto projektu je řešení dvou výzkumných aktivit, jejichž společnou charakteristikou je spojení se spalovacími a zplyňovacími procesy. Výzkumná aktivita 1: Požadavky na snižování emisí ze spalování fosilních paliv jsou zajišťovány instalací a provozem technologií, využívajících primárně roztoky a sorbenty redukující, zachycující a tím snižující sledované složky emisí na požadované hodnoty emisních limitů pro daná spalovací zařízení. Od roku 2021 dochází jednak k dalšímu snížení těchto limitů a jednak k rozšíření sledovaného seznamu složek emisí. Mezi ně patří nově rtuť. V rámci projektu budou provedena měření v laboratoři i na reálném zdroji, kde bude sledován vliv použité technologie na kvalitu a přesnost metodiky kontinuálního měření emisí Hg. Během experimentů provedou studenti testy vytypovaných přístrojů při využití , technologie na snížení emisí SO2(DeSOx), a technologie na snížení emisí NOx (DeNOx) a různých sorbentů na snížení konc. Hg v emisích. Během projektu bude díky přístrojovému vybavení VEC možno sledovat on-line změny složení plynu před i za testovanou technologií a pomocí určitých technik potenciální vliv vysoké koncentrace SO2 a výše čpavkového skluzu na KME Hg. Výzkumná aktivita 2: Předmětem výzkumu druhé aktivity bude kvalitativní a kvantitativní analýza složení plynu vzniklého ve zplyňovací technologii s využitím přenosných analyzačních přístrojů (Pollutek Syngas Analyser 3000p, FTIR spektrometr), přičemž bude sledován vliv možných interferujících složek plynu na kvalitu analýzy. Cíle: • Interference metod snižování emisí nechtěných látek obsažených v syntézním plynu • Stanovení složení plynu ze zplyňování a po průchodu sestavou čistících aparátů pro odloučení tuhých znečišťujících látek a dehtů obsažených v syntézním plynu • Identifikace znečišťujících látek obsažených v syntézním plynu • Vyhodnocení efektivity aparatury pro čištění plynu, porovnání kvality syntézního plynu před čistící sekcí a za ní Výsledky budou prezentovány v odborném časopise a publikován ve spolupráci s kolegy ve wroclavské univerzitě, v recenzovaném časopise a zveřejněn v databázi scopus.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam