Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum procesů konverze paliv a využití odpadního tepla v rámci palivoenergetických technologických komplexů
Kód
SP2019/89
Předmět výzkumu
Výzkumné energetické centrum se zabývá výzkumem v oblasti nejmodernějších technologií, které se zaměřují na výrobu kapalných paliv druhé generace. Probíhající výzkumné práce umožnily navrhnout instalaci založenou na zplyňování biomasy v kyslíko-parní atmosféře, kde vzniklý syntézní plyn (CO a H2) bude následně využit v procesu syntézy Fischer-Tropsch k výrobě ekologických uhlovodíkových paliv. Pilotní jednotka pro využití odpadního tepla za účelem výroby elektřiny je v současnosti postavena pro výzkumné testovací účely. Výzkum v obou výzkumných aktivitách bude obousměrně propojen předáváním výsledků a společnými pracemi v rámci energetiky. Výzkumná aktivita 1: Výroba kapalných paliv z TAP pomocí technologií zplyňování a Fischer-Tropsch syntézy. Znalosti dějů při zplyňování a syntéze kapalných paliv jsou pro homogenní paliva poměrně dobře známé a pochopené. V případě jejich směsí to tak není a ani legislativně tyto směsi nejsou příliš řešeny. Cílem projektu je získání souboru experimentálních dat potřebných pro evaluaci energetické hustoty materiálů získaných z procesů zplyňování a syntézy kapalných paliv s využitím kombinace metod zplyňování paliva v reaktoru a syntézy kapalných paliv. Jedná se o kombinaci pokročilých experimentálních metod vhodných pro studium procesů efektivnějšího využití alternativního paliva. Tyto studie představují výchozí bod pro vypracování disertační práce řešitele této části projektu. Zvolené aplikační případy zahrnují řešení aktuálních výzkumných úloh týkajících se fundamentálních aspektů efektivního využití experimentální techniky na VEC, VŠB-TU Ostrava. Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném periodiku. Výzkumná aktivita 2: Systém výroby elektřiny s možností využití odpadního tepla syté páry. Současná evropská energetická politika vede společnosti směrem k využívání stále více efektivních a účinnějších zdrojů energií splňující legislativou předepsané minimální účinnosti a také zařazovat technologie, které jsou schopny využívat i tzv. odpadní teplo. Odpadní teplo vzniká jako vedlejší produkt během různých technologických procesů. Z ekonomických, ale také ekologických důvodů je snahou spotřebitele toto teplo využít tak, aby energetická náročnost jeho energetického hospodářství byla co nejnižší. Na druhou stranu je nutno podotknout, že zařízení na využití odpadního tepla bývají často velice nákladná. Cílem je zajištění měření parametrů potřebných pro vyhodnocení ucelené energetické bilance v jednotlivých částech jednotky, provedení série simulací při vybraných typických provozních režimech za účelem získání provozních charakteristik a vyhodnocení vlivu jednotlivých parametrů na efektivitu provozu jednotky. Výsledky bilancí budou porovnány s jinými komerčně či experimentálně využívanými jednotkami pro využívání odpadního tepla za účelem výroby elektrické energie a využity pro optimalizaci a zdokonalení stávající jednotky. Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném periodiku.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam