Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Čistění plynu vyrobeného zplyňováním pomocí různých materiálů, metoda kontinuální analýzy obsahu čpavku v popelovinách
Kód
SP2018/174
Předmět výzkumu
Předmět výzkumu v rámci projektu. Oblast 1: Plyn vzniklý zplyňováním dřevních pelet obsahuje velké množství dehtu a TZL, které významně omezují následné využití. Cílem projektu je test několika materiálu pro optimální vyčištění plynu vzniklého zplyněním dřevěných pelet. Při výzkumu bude sledováno složení plynu (oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku, vyšších uhlovodíků a kyslíku) vzniklého zplyňováním. Nejdůležitějším sledovaným parametrem bude obsah dehtu a TZL. Při testu bude sledované množství dehtu a TZL před a na výstupu se zařízení na čištění plynu. V tomto zařízení budou testovány různé materiály. Při testu tedy bude sledován použitý čisticí materiál a množství zachycených látek v něm. Zplyňování bude probíhat při autotermním provozu tj. zplyňovací medium bude vzduch. Teplo pro zplyňovací reakce vzniká spálením části paliva ve spalovací zóně generátoru pomocí kyslíku obsaženého ve zplyňovacím médiu. Experimenty budou probíhat na zplyňovací technologii zplyňování umístěné ve Výzkumném energetickém centru. Oblast 2. jedním z průvodních jevů technologií DeNOx je nezreagovaný čpavek jako NH3 obsažený jak v emisích tak v popílku. Stávající postupy analýzy NH3 v popílku jsou časově náročné jak na odběr, tak na vlastní analýzu. Pro optimalizaci těchto technologií je výhodné provádět kontinuální měření NH3. Cílem projektu je navrhnou, sestavit a provozně vyzkoušet metodu jednorázového odběru popílku s následnou kontinuální analýzou NH3 v řádech několika minut. Dílčí částí projektu bude konstrukce analyzační tratě pro termické odplynění popílku, s následným využitím analyzátoru na kontinuální měření čpavku v odpadním plynu. Metoda bude testována jak v laboratoři VEC, tak externě, na reálném zdroji. Výsledky obou částí budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném médiu.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam