Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Procesy transformace méně hodnotných a netradičních paliv
Kód
SP2017/178
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je řešení dvou výzkumných aktivit, jejichž společnou charakteristikou je spojení se zplyňovacími procesy. Každá aktivita je vedena samostatnými doktorandy, počítáme dále s rozšířením týmu o dva studenty magisterského studia. Výzkumná aktivita 1 - Sledování chování autotermního a alotermního generátoru v přechodových stavech Při každém startu či ukončení provozu zařízení dochází k tzv. mimoprovozním nebo přechodovým stavům. Během nich se dle typu generátoru a zplyňovacího procesu postupně či skokově mění vlastnosti vyráběného plynu (složení, obsahy nežádoucích látek, bezpečnostní parametry). Složitější situace nastává v havarijních situacích, během nichž je z důvodu poruchy zařízení nutno generátor co nejrychleji uvézt do bezpečného stavu, v němž nedochází k produkci plynu z přítomného paliva. Pro celkovou bezpečnost provozu těchto typů zařízení je nezbytné mít zpracovány podrobné předpisy pro obsluhu zejména pro výše uvedené nestandardní provozní režimy. Tyto předpisy musí vycházet jednak z konstrukce a možností ovládání zařízení a jednak ze znalosti probíhajících změn parametrů produkovaných médií (plynů). Během projektu bude díky přístrojovému vybavení možno sledovat on-line změny složení plynu během náběhu a odstavování zplyňovacích zařízení pracujících v různých režimech (autotermní, alotermní). Díky tomu bude možno přesněji popsat probíhající procesy a lépe stanovit podmínky, za kterých je možno zařízení bezpečně provozovat v přechodových stavech. Pro snadnější porovnání výsledků budou zařízení provozována se stejným palivem (dřevní pelety) a za stejných zplyňovacích parametrů (zplyňovací teplota, objem vyráběného plynu). Výsledkem výzkumu bude přehled nejdůležitějších parametrů a jejich limitů, které zajistí bezpečnější provoz zplyňovacích zařízení během jejich používání. Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném periodiku. Výzkumná aktivita 2 - Zplyňovací testy budou probíhat při autotermním provozu tj. zplyňovacím médiem bude vzduch. Teplo pro zplyňovací reakce vzniká spálením části paliva ve spalovací zóně generátoru pomocí kyslíku obsaženého ve zplyňovacím médiu. Jako paliva budou využívány následující směsi: uhlí s biomasou (dřevní pelety), uhlí s biomasou (dřevními peletami), uhlí s RDF a biomasa (dřevné pelety) s RDF. Experimenty budou probíhat na zplyňovací technologii zplyňování umístěné ve Výzkumném energetickém centru. Při výzkumu bude sledováno složení plynu (oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku, vyšších uhlovodíků a kyslíku) vzniklého zplyňováním a obsahu nečistot (prachu a dehtů) v závislosti na složení paliva. Parametry budou sledovány při zplyňování různých směsí paliva v různých poměrech. Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném časopisu.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam