Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zplyňovací procesy se zaměřením na možnosti využití RDF a využití prachu pro sorpci dehtovitých látek
Kód
SP2016/144
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je řešení dvou výzkumných aktivit, jejichž společnou charakteristikou je spojení se zplyňovacími procesy. Každá aktivita je vedena samostatnými doktorandy, počítáme dále s rozšířením týmu o dva studenty magisterského studia.Výzkumná aktivita 1 - Využití prachu ze zplyňování pro sorpci dehtovitých látek Během zplyňování tuhých paliv vznikají vedle žádoucích složek plynu (oxidu uhelnatého, metanu, vodíku), inertních složek (vodní páry, oxidu uhličitého, dusíku), také složky nežádoucí – prach a dehtovité látky. Tyto látky se musí z plynu před dalším využíváním odstraňovat. Zatímco odloučení prachu lze provádět např. pomocí filtrace za vysokých teplot, odstraňovat dehtovité látky a vodní páru lze již podstatně obtížněji, jelikož při ochlazení plynu dochází ke kondenzaci těchto složek na vnitřních chladných stěnách zařízení. Dehtovité látky vytvářejí na těchto površích lepivý film, na nějž se mohou zachytávat přítomné tuhé látky a dochází postupně k ucpávání jednotlivých aparátů technologií. To vede v počátečních fázích k problémům s řízením procesu a snižováním výkonu. Odstraňování dehtů se v drtivé většině provádí mokrou vypírkou tj. sprchováním plynu kapalinou ve formě kapek (voda). Při tomto postupu vznikají vody znečištěné organickými látkami. V projektu je uvažováno, že prach, který je z plynu odlučován, obsahuje velké množství uhlíku v podobě malých částic s velkým povrchem. Právě látky na této bázi se velmi často využívají jako součásti filtrů k odstraňování různých látek ze vzdušin (filtry v dýchacích maskách atd.). Proto budou provedeny laboratorní testy s cílem zjistit, v jakém rozsahu jsou prachové částice schopny sorbovat organické látky obsažené ve vodě z čištění plynu. Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném periodiku. Výzkumná aktivita 2 - Možnosti energetického využití RDF RDF je palivo vzniklé vytříděním spalitelných složek komunálního odpadu a jejich namletím a homogenizací. Obsahuje zejména plasty, dřevo, textil a papír. Předmětem výzkumu bude sledování složení plynu (oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku, vyšších uhlovodíků a kyslíku) vzniklého zplyňováním a obsahu nečistot (prachu a dehtů). Parametry budou sledovány při zplyňování RDF ve směsi s dřevními peletami v různých poměrech. Zplyňování bude probíhat při autotermním provozu tj. zplyňovací medium bude vzduch. Teplo pro zplyňovací reakce vzniká spálením části paliva ve spalovací zóně generátoru pomocí kyslíku obsaženého ve zplyňovacím médiu. Experimenty budou probíhat na zplyňovací technologii zplyňování umístěné ve Výzkumném energetickém centru. Pro testování bude použito palivo RDF a dřevěné pelety. Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném médiu.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam