Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Provozní charakteristiky rozdílných technologií využití odpadního tepla včetně akumulace
Kód
SP2016/137
Předmět výzkumu
Realizace opatření pro dosažení energetických úspor v českém hospodářství patří k prioritním oblastem Státní energetické koncepce ČR, což vyplývá ze zhoršující se dostupnosti vlastních disponibilních zdrojů. Projekt na tuto potřebu reaguje výzkumnými úkoly, které mají přispět k aplikaci technologií na využívání odpadního tepla vznikajícího v průmyslu v rámci výrobních procesů. Výzkumné aktivity budou rozvíjeny ve třech směrech. Kromě otázek samotné výroby energií se zabývají také velice aktuální problematikou, kterou je akumulace tepla, jež spadá pod prioritní oblast udržitelné energetiky Národního plánu orientovaného výzkumu. Výzkumná aktivita 1 - Návrh koncepce efektivního způsobu provozu systému akumulace odpadního tepla za účelem výroby elektrické energie v turbogenerátoru speciální konstrukce. Cílem aktivity je řešení zefektivnění výroby již vyvinutého systému akumulace odpadního tepla za účelem výroby elektrické energie v turbogenerátoru speciální konstrukce. V současnosti systém vykazuje provozní chyby, které znemožňují plynulý provoz. Pilotní jednotka bude doplněna o měřicí prvky za účelem určení průtoku na straně vody/páry a na straně oleje. Data budou shromažďována pomocí SW a na základě analýzy budou provedena vhodná optimalizační opatření. Výzkumná aktivita 2 - Vyhodnocení využití odpadního tepla pomocí ORC jednotky s výkonem cca 10kW Cílem aktivity je v praxi ověřit provozní charakteristiky nové pokrokové technologie pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny na bázi ORC cyklu. Technologie bude řešit využití nízkopotenciálního odpadního tepla, které je v převážné většině výrobních procesů mařeno odvodem do okolního prostředí. Budou řešeny provozní charakteristiky, doplněna potřebná měření a bude navržena výsledná optimalizace jak technologie tak jejího nastavení. Výzkumná aktivita 3 - Vyhodnocení využití odpadního tepla v průmyslových tepelných čerpadlech se zapojením do SZT. V rámci aktivity bude vyhodnocena efektivita využití odpadního tepla v průmyslových tepelných čerpadlech pro teplárenské účely. Budou navržena opatření pro možnost realizace dodávek tepla do systému zásobování teplem a následné distribuce koncovým spotřebitelům. Z tohoto důvodu bude zkušební tepelné čerpadlo opatřeno měřícím systémem pro vyhodnocení efektivity a ekonomiky provozu.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam