Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Emise jemných částic z antropogenních činností (vytápění domácností, brzdné procesy automobilů)
Kód
SP2015/132
Předmět výzkumu
Předložený projekt se skládá ze dvou modulů: 1) emise jemných prachových částic ze spalování paliv v lokálních spalovacích zařízeních určených k vytápění domácností 2) emisí částic vznikajících při brzdných procesech automobilů Modul 1: Výzkum v rámci modulu 1 se bude zabývat emisemi jemných prachových částic (a látek na ně vázaných) a ostatních znečišťujících látek, vznikajících při spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních. Práce bude navazovat na prvotní studii, která byla provedena v rámci předchozí SGS. Malé spalovací zařízení se podílejí na celkové produkci jemného prachu v ČR cca 30 %. Zejména v topných sezónách dochází k významnému zhoršování kvality vzduchu v oblastech, kde jsou tato spalovací zařízení koncentrována. Pozornost bude věnována jak spalování běžných komerčně dostupných paliv tak kombinaci běžného paliva s odpadky. Tato paliva budou spalována v běžných typech spalovacích zařízení, zastoupených v domácnostech v ČR. Odběry prachových částic a jejich separace na jednotlivé velikostní frakce, budou provedeny pomocí technik, které umožňují stanovit nejen hmotnostní distribuci částic, ale také následně provést chemickou analýzu odebraných vzorků (zejména PAHs). Jako nejvhodnější se pro tyto účely jeví kombinace cyklonu a nízkotlakého impaktoru. K charakterizaci lze také použít čítače částic. Odběry budou prováděny v ředícím tunelu tak, aby došlo k naředění vzorku spalin. Přídavné ředění bude možno zajistit např. ejektorovou ředičkou spalin. V rámci prací bude zkoumána možnost využití fotokatalýzy na redukci emisí NOx a chování prachových částic. Pozornost bude také věnována možnostem využití katalytických konvertorů na emisní faktory sledovaných znečišťujících látek. Vzhledem ke zpřísňování Evropské legislativy mohou být katalytické konvertory pro mnohé výrobce zajímavým způsobem, jak dostát přísnějším emisním limitům. V neposlední řadě bude zkoumán vliv akumulačního provozu kotlů (použití AKU nádoby) na emisní parametry použitých spalovacích zařízení. Modul 2: v rámci tohoto modulu bude provedena prvotní studie v oblasti charakterizace prachových částic emitovaných z brzdných procesů u automobilů. Současná legislativa se emisemi prachových částic, z tohoto zdroje znečištění, nezabývá, nicméně toto téma začíná vstupovat do zájmu EK, zabývající se touto problematikou. Dle prvních studií se ukazuje, že částice z brzdných procesů mohou představovat potencionální zdravotní riziko. V současné době není k dispozici žádná metodika měření. V rámci prací na modulu se budeme věnovat možnostem odběru vzorku prachových částic, interpretaci výsledků a charakterizaci částic. Experimenty budou prováděny na dynamometru ve spolupráci s vysokoškolským ústavem CNT. V rámci projektu je počítáno s účastí na odborných konferencích, workshopech nebo seminářích zabývajících se danou tématikou a také s cestami na pracoviště s podobným zaměřením výzkumných prací.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam