Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stanovení parametrů sporáků na tuhá paliva a charakterizace popelů ze spalování tuhých paliv v domácnostech
Kód
SP2016/152
Předmět výzkumu
Jeden z hlavních cílů aktuální Státní energetické koncepce (SEK) v oblasti výroby a dodávky tepla z malých zdrojů je zajištění postupného přechodu od nevyhovujících zdrojů na tuhá paliva nižších emisních tříd na účinnější nízko-emisní zdroje. S ohledem na tuto skutečnost a další požadavky, zejména zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho připravované nové verze a nově schválené směrnice o Ekodesignu lokálních topidel, se předkládaný projekt bude zabývat spalováním tuhých paliv v domácnostech a to v rámci dvou výzkumných aktivit: Výzkumná aktivita 1 - Stanovení provozních parametrů individuálně stavěných sporáků. V rámci výzkumné aktivity budou ve spolupráci s Cechem kamnářů ČR realizované spalovací zkoušky s cílem stanovení provozních parametrů individuálně stavěných sporáků na tuhá paliva s různým provedením topeniště. Hlavním cílem zkoušek bude stanovení optimální provedení stavby. Za optimální provedení je považováno takové řešení, při kterém není dotčena základní funkce sporáku, tj. tepelná úprava stravy vařením a pečením, při výrazném snížení produkce škodlivých emisí a současně zvýšení účinnosti. Provozní parametry budou ověřeny u třech typů konstrukce topeniště a to konstrukce A (sporák s topeništěm Umwelt Plus), B (sporák s topeništěm s keramickým roštem a drážkami ve stěnách) a C (sporák s topeništěm Umwelt Plus s přetahem do pádu). Výsledky budou sloužit jako podklady pro návrh revize normy pro stavbu individuálně navrženého sporáku ČSN 734232 a ověření použitelnosti výpočtu ve výpočetním kamnářském programu pro uvedené konstrukce topenišť. Spalovací zkoušky budou provedeny v kalorimetrické komoře. Výzkumná aktivita 2 – Charakterizace popelů ze spalování tuhých paliv v domácnostech Spalování odpadů v domácích topeništích zatěžuje emisemi škodlivých látek životní prostředí v blízkém okolí takového spalovacího zdroje. Prokazování těchto „nešvarů“ a jejich původců je v komunální sféře velmi problematické. Jednou z cest jak prokázat, že byly v domácím topeništi spalovány odpady, je analýza zbytků po spalování - popelů. V rámci výzkumné aktivity budou hledány takové parametry popelů, které mohou nasvědčovat na obsah reziduí ze spalování různých druhů odpadů. Budou provedeny analýzy vzorků popelů ze spalování běžně používaných tuhých paliv a ze spalování směsi tuhých paliv s odpady. Výsledky analýz budou vyhodnoceny a budou navrženy „ukazatele“ spalování odpadů ve směsi s tuhými palivy.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam