O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj

Zaměření

Pracovníci Výzkumného energetického centra se věnují širokému okruhu odborných témat, která v obecné rovině souvisí s transformací energií, jejich využíváním a působením na životní prostředí. Mezi oblasti, které jsou primárním předmětem zájmu, patří:
1) Zlepšování technické úrovně spalovacích zařízení
 1. Zkoumání podstaty spalovacích procesů
 2. Zdokonalování procesu transformace energií
 3. Zvyšování energetické účinnosti zařízení
 4. Omezování negativních vlivů spalování tuhých paliv na životní prostředí

2) Alternativní způsoby termické přeměny

 1. Alotermní a autotermní zplyňování
 2. Využití biomasy pro kogenerační výrobu
 3. Vývoj a inovace zařízení pro čištění energoplynu
 4. Výroba kapalných biopaliv II. generace

3) Bezpečnost v energetice a průmyslu

 1. Identifikace rizik souvisejících s využíváním alternativních pa­liv
 2. Klasifikace a řízení rizik spojených s chemickými látkami
 3. Stanovování výbuchových parametrů plynů, par a prachových disperzí
 4. Problematika nanočástic

Unikátním rysem centra je především jeho odborná provázanost mezi jednotlivými výzkumnými programy. V oblasti výzkumu zplyňování se jedná o špičkově vybavené pracoviště, které jako jediné v ČR umožňuje provádět experimentální výzkum výroby kapalných biopaliv syntézou Fischer-Tropsch v přímě návaznosti na zplyňovací technologii. Jedinečný je také výzkum procesu zplyňování agropaliv při přechodu mezi autotermním a alotermním režimem.

Řešení problematiky emisí znečišťujících látek z plošných zdrojů kategorie REZZO 3 je významné z hlediska provádění emisních bilancí. Centrum má autorizovanou zkušebnu pro testování zařízení pro vytápění vnitřních prostor na pevná a kapalná paliva. Měrné emise ze spalovacích zkoušek jsou zde vyhodnocovány a předávány k dalšímu využití ČHMÚ (centrum je jediným původcem těchto dat v rámci ČR).

Z hlediska výbuchové ochrany je centrum jediným pracovištěm, které se této otázce věnuje komplexně zejména s ohledem na výzkum hybridních směsí. Řešení takto specifických projektů vyžaduje spolupráci na mezinárodní úrovni, která je v podmínkách ČR naprosto výjimečná.

Jednotlivé výzkumné týmy dosáhly ve svých oblastech zřetelných výsledků, a to jak v rozsáhlé spolupráci s českými průmyslovými subjekty, tak zahraničními.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign