O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj

Vybavení

Centrum je vybaveno moderní infrastrukturou a přístrojovoutechni­kou umožňující materiálnízabez­pečení výzkumného týmunezbytné pro realizaci špičkového výzkumu a vývojes aplikovatelnými výsledky.Vědecký personál má k dispozici následující technologie a zařízení:


Výzkumná infrastruktura

 • Měřicí smyčky pro tepelné výkony do 300 kW – zajišťují napojení spalovacího zařízení, které celý nebo část svého výkonu dodává v topné vodě. Zařízení dovoluje nastavení teplotního spádu dle požadavků experimentů. Součástí měřící smyčky je řídicí, měřicí a vyhodnocovací systém.
 • Výzkumné experimentální zařízení pro výrobu syntézního plynu zplyňováním biomasy – technologie slouží k termické přeměně pevného paliva na plyn s použitím páry a kyslíku jako zplyňovacích médií. Projektovaný tepelný výkon je cca 80 kW, základem je technologie zplyňování se sesuvným souproudým reaktorem.
 • Výzkumné experimentální zařízení pro syntézu Fischer-Tropsch – reaktor pro testování selektivity různých typů katalyzátorů. Součástí technologie jesystém čištění plynu ve třech modifikacích umožňující provádět výzkum a vývoj v oblasti výroby kapalných biopaliv.
 • Výbuchový autokláv o vnitřním objemu 1000 l a příslušenství – autokláv slouží pro stanovování požárně-technických charakteristik paliv a dalších materiálů.

Přístrojové vybavení

 • Laboratorní mikrováhy (citlivost 1 mg).
 • Kombinovaný TG/DTA/DSC analyzátor pro stanovení váhových úbytků vzorku v závislosti na nárůstu teploty.
 • Analyzátor stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popele ve vzorcích paliv (uhlí, biomasa, koks).
 • Sestava pro stanovení C, H, N, S v palivech pro analýzu prvkového rozboru pevných a kapalných paliv, odpadů, půdy a jiných biologických materiálů.
 • Systém pro diagnostiku emisí ze spalovacích procesů včetně kompletní odběrové aparatury – určování objemového složení spalin pro CO, NOx, CO2, SO2, O2, H2O, CH4, TOC.
 • Systém pro stanovení počtu částic dle jednotlivých frakcí ve spalinách z malých spalovacích zařízení – identifikace frakcí nano- až mikročástic ve spalinách s řízeným ředěním vzorku.
 • Analyzátor pro stanovení granulometrie prachu.
 • Souprava na zjišťování bodu samozápalu u pevných látek, plynů a kapalin.
 • Set pro stanovení a odběr nano- a mikročástic – sestává z nezávislého čítače částic v nano a mikro oblasti a ředícího zařízení pro vysoké koncentrace nanočástic.
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign