O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj > Ukončené projekty

Vliv spalování komunálního odpadu na životní prostředí v obcích

O projektu

Celý název: Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích
Prioritní osa: Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí
Oblast podpory: Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny
Identifikační číslo: 22420220037
Vedoucí partner: Žilinská univerzita v Žilině
Hlavní přeshraniční partner: Výzkumné energetické centrum, VŠB – TU Ostrava
Začátek realizace projektu: 10/2014
Ukončení projektu: 06/2015

Motivace k řešení projektu

Vytápění rodinných domů zemním plynem je pro značnou část obyvatelstva neúnosně nákladné a mnohdy i nedostupné z hlediska přístupu k distribuční soustavě. Tuhá paliva jsou proto stále populární, což se podepisuje na čistotě ovzduší a kvalitě života v dané lokalitě. Praxe ukazuje, že mnohdy dochází i ke spoluspalování komunálních odpadů různého složení, přičemž se tak děje ve srovnatelné míře jak v Moravskoslezském, tak sousedním Žilinském kraji. Spalování nepředpisového paliva se vyznačuje zvýšenou produkcí emisí prachu, ale zejména plynných znečišťujících látek, které můžou mít závažné zdravotní důsledky pro místní obyvatelstvo. Dopad spoluspalování odpadu v domácích topeništích na úroveň znečištění je v současnosti stále nedostatečně objektivně posouzen.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je provést analýzu emisního zatížení životního prostředí v jedné vybrané obci na každé straně příhraničí. Základním podkladovým materiálem pro vyhotovení analýzy bude realizace laboratorních zkoušek za účelem stanovení emisních faktorů pro kotel s prohořívací komorou při spalování uhlí a dřeva s komunálním odpadem různých hmotnostních poměrů. Dalším cílem projektu je zvýšení informovanosti obyvatelstva o možných rizicích a negativních vlivech spoluspalování odpadu v domácích podmínkách. Výsledky z experimentálních zkoušek budou začleněny do odborné studie, jejíž výsledky budou prezentovány odborné veřejnosti a předány k využití kompetentním orgánům státní správy.

Aktivity projektu

 • Stanovení emisních faktorů pro různé poměry uhlí/dřeva a komunálního odpadu.
 • Vyhodnocení laboratorních zkoušek z měření na kotli s prohořívací spalovací komorou.
 • Výběr lokality pro provedení analýzy emisního zatížení. Inventarizace zdrojů tepla.
 • Vypracování odborné studie hodnotící vliv spoluspalování na kvalitu životního prostředí ve vybrané obci.
 • Vytištění a distribuce informačních letáků pro zlepšení osvěty v dané problematice laické veřejnosti.
 • Organizace odborného semináře pro pracovníky krajských a obecních úřadů.
 • Setkání řešitelských týmů, koordinace výzkumných prací, příprava metodiky měření.

Organizační zabezpečení projektu

Laboratorní měření byla provedena na základě jednotné metodiky schválené oběma řešitelskými týmy. Zkoušky proběhly ve zkušebních prostorách Výzkumného energetického centra v Ostravě a Katedry energetické techniky v Žilině. Vědecké kolektivy se průběžně vzájemně informovaly o dosažených výsledcích a koordinovaly další postup. Každý řešitelský tým vypracoval jednu studii, která je po obsahové stránce shodná, uvedené závěry však reflektují rozdílné územní zaměření a zvyklosti v dané příhraniční oblasti.

Cílové skupiny

 • Obecní a krajská samospráva
 • Státní instituce
 • Obyvatelstvo dotčených regionů

Odborný seminář

Výsledky a závěry projektu byly široké veřejnosti představeny na odborném semináři s názvem Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech, který se uskutečnil ve dnech 18.-19. 6. 2015 v prosotrách Hotelu Duo v Horní Bečvě. Účastníky semináře byli především zástupci obecní samosprávy z řad starostů, místostarostů, vedoucích odborů a referentů ŽP. Aktivně se na průběhu semináře podíleli členové řešitelských týmů z VŠB-TUO a Žilinské univerzity, dále experti z krajských poboček Zdravotního ústavu, Českého hydrometeorolo­gického ústavu, Státního fondu životního prostředí a jiných odborných pracovišť.

Seznam přednášek:

 • Představení projektu a pracoviště VEC (Ing. Jan Koloničný, Ph.D., VEC, VŠB-TUO) [odkaz]
 • Představení hlavního řešitele projektu (prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., Katedra energetickéj techniky, Žilinská univerzita) [odkaz]
 • Vliv kvality ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva (RNDr. Vitězslav Jiřík, Ph.D., Lékařská fakulta, Ostravská univerzita) [odkaz]
 • Imisní zátěž v obcích Moravskoslezského kraje (Mgr. Blanka Krejčí, Český hydrometeorologický ústav) [odkaz]
 • Co vše dělá MS kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu (Ing. Marek Bruštík, Krajský úřad MSK) [odkaz]
 • Výsledky měření měrných emisí při spalování kusového dřeva a komunálního odpadu (Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D., VEC, VŠB-TUO) [odkaz]
 • Výsledky studie emisního zatížení vybrané obce při spoluspalování odpadů (Ing. David Kupka, PhD., VEC, VŠB-TUO) [odkaz]
 • Metodika merania emisných faktorov pri spaľovaní tuhého paliva a komunálnych odpadov (Ing. Martin Vantúch, PhD., Katedra energetickéj techniky, Žilinská univerzita) [odkaz]
 • Výsledky merania emisných faktorov pri spaľovaní hnedého uhlia a komunálnych odpadov (Ing. Martin Vantúch, PhD., Katedra energetickéj techniky, Žilinská univerzita) [odkaz]
 • Projekt Air Silesia (Ing. Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) [odkaz]
 • Může jedna vesnice produkovat stejné množství B(a)P jako průměrná koksovna? (Ing. Jiří Horák, PhD., VEC, VŠB-TUO) [odkaz]
 • OPŽP – dotace pro vytápění a úspory energií (RNDr. Martina Breuerová, SFŽP, pobočka Ostrava) [odkaz]
 • Efektivita snižování emisní zátěže v malých obcích (Ing. Radim Seibert, Regionální centrum EIA s.r.o.) [odkaz]
 • Program na podporu výměny kotlů v obci Pražmo (Marek Kaniok, DiS., Starosta obce Pražmo) [odkaz]
 • Nová zelená úsporám (Ing. Josef Krůpa, SFŽP, pobočka Ostrava) [odkaz]
 • Úspory energie a ekologická doprava v IROP (Ing. Hana Gavlasová, Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko) [odkaz]

Studie

Za klíčovou a z praktického hlediska velice přínosnou aktivitu řešeného projektu je možno považovat sérii spalovacích zkoušek zaměřených na vyhodnocení měrných emisí znečišťujících látek při spoluspalování tuhých paliv s plastovými odpady. Na reprezentativním prohořívacím kotli byly analyzovány koncentrace škodlivin ve spalinách při jmenovitém i sníženém výkonu. Zjištěné poznatky byly následně využity při stanovení emisní bilance všech spalovacích zdrojů určených pro vytápění domácností v jedné konkrétní obci.

Vybrána byla obec Metylovice nacházející se v okrese Frýdek-Místek, pro kterou byly identifikovany příspěvky k emisím dle typu konstrukce kotle a druhu spalovaného paliva. Na příkladu průměrné domácnosti byl zdokumentován vliv koncepce spalovacího zařízení a kvality paliva na produkci znečišťujících látek v obci. Přestože byl kladen důraz zejména na problematiku spoluspalování odpadů a jeho vlivu na zdraví obyvatel a kvalitu ovzduší, pozornost byla věnována i dalším neméně důležitým aspektům majících dopad na provozní parametry kotle jako například vlhkost paliva a dostatečný přísun spalovacího vzduchu. Další informace s podrobnými výsledky a doporučenými opatřeními je možné čerpat z odborné studie s názvem

Vliv malých zdrojů tepla na ovzduší v obci včetně spoluspalování vybraných komunálních odpadů 

Publicita

Informace o projektu, jeho průběhu a výstupech byly prezentovány prostřednictvím příspěvků na vědeckých konferencích, článků v odborných periodikách a informačních materiálů předávaných účastníkům seminářů. Celý projekt byl také sumárně zhodnocen formou posteru.

Poster přibližující náplň projektu ke stažení zde.

Poster s výsledky emisní bilance obce Metylovice ke stažení zde.

Financování projektu

Prostředky ze zdrojů EU: 85 % | Státní prostředky: 5 % | Jiné veřejné zdroje: 10 %


Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Slovenská republika – Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj


 

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign