O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj > Ukončené projekty

Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET

O projektu

Celý název: Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET se zaměřením na odborný růst doktorandů a výzkumných pracovníků
Prioritní osa: Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory: Vzdělání, trh práce a zaměstnanost
Identifkační číslo: 22410320040
Vedoucí partner: Výzkumné energetické centrum, VŠB – TU Ostrava
Hlavní přeshraniční partner: Žilinská univerzita v Žilině
Začátek realizace projektu: 10/2013
Ukončení projektu: 09/2014

Účel projektu

Na každé straně hranice působí dvě renomované univerzity, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Žilinská univerzita v Žilině. Obě univerzity jsou z nemalé části zaměřeny na technické obory, což vyplývá z vysokého zastoupení průmyslových podniků v obou krajích, kde se univerzity nacházejí. Pro činnost těchto podniků, a i ostatního průmyslu, je důležitou podmínkou zajištění dostatečných zdrojů energií, které jsou zároveň nezbytné pro domácnosti díky poměrně vysokému stupni osídlení. Každá z univerzit tak řeší do určité míry podobné problémy, jen v trochu jiných podmínkách. Zpestřujícím faktorem je snaha o rozšíření využívání obnovitelných zdrojů energií, které však z pohledu potřeb průmyslu jsou minoritní. Velice důležitým faktorem pro průmysl jsou úspory energií, kdy souvisejícím dopadem je vždy snižování zátěže životního prostředí. Pracovníkům škol se tak nabízí opravdu široké pole působení v oblasti výzkumu moderních energetických technologií, environmentálně šetrných. Koneční uživatelé výzkumných výsledků jsou v těchto krajích velice podobní, což dává dobrý základ pro bližší spolupráci příslušných pracovišť a využití společného přístupu, který zatím není aplikován ke škodě všech zainteresovaných. Společný přístup zároveň umožní zvýšit kvalitu obou pracovišť, zvýší úroveň absolventů i výzkumu a podpoří konkurenceschopnost obou regionů.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo podstatné rozšíření stávající a nastartování nové spolupráce v oblasti vzdělávání studentů a výzkumných pracovníků Výzkumného energetického centra (VEC) na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a Katedry energetickej techniky (KET) na Žilinské univerzitě v Žilině. Vzhledem k rozdílné zkušenosti obou pracovišť ve výzkumné a odborné oblasti byl dalším důležitým bodem výměna odborných znalostí a zkušeností v rámci společného řešení výzkumných projektů. Spolupráce byla odborně zaměřena především na spalování a zplyňování paliv, problematiku tepelných čerpadel, nanočástic, tepelných trubic, využití biouhlí a další témata, která jsou pracovištím blízká a je žádoucí jejich řešení v cílových krajích.

Specifické cíle projektu:

 • Stáže doktorandů a výzkumných pracovníků na pracovišti partnera – střednědobé návštěvy partnerských pracovišť umožnily získat cenné zkušenosti, které jsou využívány v disertačních pracích studentů, případně k transferu nových poznatků mezi pracovišti.
 • Uspořádání dvou dvoudenních seminářů za účasti převážné většiny doktorandů a výzkumných pracovníků obou pracovišť – na semináři byly přednesy přednášky zahrnující celou škálu řešených oblastí na jednotlivých pracovištích s célem posílit kvalitu předávání informací a vytváření nových výzkumných týmů.
 • Zpracování a publikování 5 společných vědeckých článků na recenzované úrovni – společný přístup ve věděcké práci přispěl k využití rozdílných metod a přístrojové techniky.

Realizace projektu

Primárním dopadem projektu bylo zlepšení vzdělanosti v oblasti energetiky a jejich vlivů na životní prostředí za účelem zvýšení stabilizace systému dodávek energií a snížení zátěže krajiny a obyvatelstva emisemi škodlivých látek. Projekt pomůže lépe řídit přenosy energií mezi státy a společně dbát na kvalitní životní prostředí. Zároveň díky zvýšení kvalifikace výzkumných pracovníků budou nabízeny kvalitnější služby pro podnikatelskou sféru, což jí přinese další klady v konkurenčním prostředí.

Oba partneři se na veškerých aktivitách podíleli rovným dílem. Snahou obou pracovišť vždy bylo využít jiné přístupy a zázemí pro rozšíření dovedností. Díky společnému působení pracovníků při vzdělávání, při přednáškách, při tvorbě článků lze jednoznačně říci, že vlastní zaměstnanci a studenti obou univerzit se společně podíleli na řešení projektu, neboť prakticky žádný z výstupů by nebyl dosažitelný bez podílu druhé strany. Zpracovávané materiály obsahují zkušenosti a postupy na obou stranách hranice zpracované příslušným partnerem.

Výstupy projektu

V průběhu realizace byly v rámci jedné z aktivit projektu zpracovány a publikovány články v impaktované nebo recenzované úrovni, na kterých spolupracovali výzkumní pracovníci obou pracovišť (viz Publikační činnost). Společný přístup umožnil získání zcela nových poznatků.

Odborný seminář

Dne 19. a 20. června 2014 proběhl v konferenčních prostorách Hotelu Ráztoka odborný seminář za účasti převážné většiny doktorandů a výzkumných pracovníků VEC a KET. Kromě zástupců obou pracovišť se na náplni programu aktivně podíleli také odborníci z jiných výzkumných institucí, kteří svou erudovaností přispěli k rozšíření znalostí pracovníků VEC a KET ve svých vědeckých oblastech. Hlavními tématy prezentovaných odborných přednášek a následných diskuzí byly:

 • Využívání odpadního tepla v průmyslových procesech
 • Systém chlazení tepelnými trubicemi
 • Technologie alotermního zplyňování biomasy
 • Příprava a výroba alternativních paliv
 • Emise škodlivých látek ze spalovacích zařízení
 • Zvyšování bezpečnosti směsí alkoholu a vody
 • Stanovení akumulačních vlastností materiálů
 • Energetické využití komunálních odpadů
 • CFD modelování spalování biomasyProjekt byl realizován v rámci Operačního programu Slovenská republika – Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign