O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj > Ukončené projekty

Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

O projektu

Prioritní osa: Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí
Oblast podpory: Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny
Identifikační číslo: 22420220033
Vedoucí partner: Výzkumné energetické centrum, VŠB – TU Ostrava
Hlavní přeshraniční partner: Žilinská univerzita v Žilině
Začátek realizace projektu: 10/2013
Ukončení projektu: 09/2014

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy skutečného stavu nakládání s komunálními odpady v příhraničních krajích Moravskoslezském a Žilinském. Součástí byl návrh optimalizace nakládání s odpady s možností realizace technologií pro termickou likvidaci odpadů vycházející ze zpracovaných analýz.

Specifické cíle projektu:

  • Ověření spolehlivosti statistických podkladů ve vztahu ke komunálnímu odpadu za účelem stanovení budoucích kapacit a životnosti skládek
  • Analýza současného stavu produkce komunálních odpadů a s predikcí budoucího vývoje
  • Představení zjištěných závěrů pracovníkům krajských samospráv

Snahou řešitelů projektu bylo přispět k vytvoření reálného pohledu na problematiku produkce a následného nakládání především s komunálními odpady na území tvořeném Moravskoslezským krajem v ČR a Žilinským krajem v SK.

Personální zajištění projektu

VŠB – TU Ostrava:
Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. Hana Kosinová, Ing. Radomíra Pánková, Ing. David Kupka, Ph.D.
Žilinská univerzita:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., Ing. Slavka Jelušová, Ing. Katarína Kaduchová, PhD.,Ing.Michal Holubčík,PhD.

Odborný seminář

Hotel Imperial v Ostravě se 11. září 2014 stal dějištěm odborného semináře uspořádaného v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji. Účastníky byli jak zástupci státní správy, představitelé obecních a krajských odborů, tak odborníci s dlouholetou praxí reprezentující společnosti zabývající se problematikou nakládání s odpady. Na semináři byly dále představeny závěry a výsledky studií analyzující odpadové hospodářství v Moravskoslezském kraji. Důraz byl kladen především na zhodnocení energetického potenciálu a možnosti využití směsných komunálních odpadů. Energetické využití odpadů bylo nosným tématem semináře.

Seznam přednášek:

Studie

Mezi hlavní výstupy projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji bylo zhodnocení současného stavu odpadového hospodářství v česko-slovenském příhraničním regionu. Výzkumné energetické centrum zpracovalo dvě studie věnující se především problematice nakládání s komunálními odpady v Moravskoslezském kraji. Analyzovány byly údaje ze dvou různých statistických zdrojů tak, aby bylo možné určit množství vznikajících komunálních odpadů na území kraje, odhadnout budoucí vývoj produkce a kvantifikovat jednotlivé odpadní toky v závislosti na způsobu nakládání.

Jak dokládá první ze studií, podle vývoje ekonomiky vznikne v Moravskoslezském kraji každoročně mezi 4,5 až 5 miliony tun odpadů, z čehož je zhruba 13 % odstraňováno ukládáním na skládky. Komunální odpad tvoří téměř 70 % všech skládkovaných odpadů, což jej řadí mezi prioritní cíle každé odpovědné odpadové politiky usilující v prvé řadě o minimalizaci tvorby a v druhé řadě o maximální využití odpadů.

Energetické využiti komunálních odpadů a jejich dostupnost v požadovaném množství a kvalitě je předmětem druhé studie. Její nedílnou součástí je příklad technického řešení zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO) splňující legislativní požadavek minimální energetické účinnosti R1. Prezentovány jsou tři hlavní scénáře možného směřování odpadového hospodářství v Moravskoslezském kraji, přičemž na variantě založené na výstavbě ZEVO jsou dokumentovány základní provozní ukazatele technologie s hodnocením dopadu realizace na bilanci skládkovaného komunálního odpadu v kraji.

Studie ke stažení:

Studie odpadového hospodářství Moravskoslezské­ho kraje

Studie energetického využití komunálního odpadu v Moravskoslez­ském kraji


Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Slovenská republika – Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign