O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj > Řešené projekty

Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek

Základní informace

Název projektu Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností
Číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0­.0/18_069/0010049
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Datum zahájení realizace 04/2019
Datum ukončení realizace 03/2022

Zaměření projektu

Největší podíl na znečištění ovzduší v ostravské aglomeraci mají prachové částice, které působí na zdraví zdejších obyvatel buď přímo svými vlastnostmi, nebo přispívají ke zvýšení zdravotních rizik tím, že slouží jako nosiče dalších látek s nebezpečnými vlastnostmi. Projekt se v této souvislosti zaměřuje na problematiku emisí tuhých znečišťujících látek ze spalovacích zařízení malého výkonu (převážně do 30 kW) určených pro vytápění domácností. Emisní bilance na národní úrovni těmto zdrojům přisuzují cca třetinový podíl na celkových emisích prachu. Tyto bilance ovšem vycházejí z předpokladu, že spalovací zařízení je provozováno při jmenovitých podmínkách a že je v něm spalováno výrobcem doporučené palivo. Naše zkušenosti ukazují, že v převážné části topné sezóny je spalovací zařízení provozováno při sníženém výkonu a v tom případě podíl emisí prachu z domácností představuje cca 56 %.

Cíle projektu

Cílem projektu je realizace výzkumu v oblasti opatření (technických a organizačních) pro snížení emisí prachu, a to prostřednictvím účinného mechanismu kontroly spalování nevhodných paliv (výzkumný cíl 1) a vhodné autodiagnostiky kotle pro sledování správného průběhu spalovacího procesu (výzkumný cíl 2). Ke splnění cílů přispěje řešitelský tým složený z výzkumných a technických pracovníků tří odborných pracovišť VŠB-TUO.

Aktivity projektu

Kromě samotné realizace výzkumného záměru je nedílnou součástí projektu rozvoj spolupráce s aplikační sférou za účelem získání podnětů pro lepší využitelnost výsledků projektu v praxi, zajištění zpětné vazby z experimentálního ověřování, vzájemného transferu znalostí a budoucí komercializace dosažených výsledků. V rámci projektu bude rovněž pořízena nezbytná výzkumná infrastruktura v podobě přístrojového vybavení pro měření emisí ve spalinách.

Personální zajištění projektu

Na realizaci projektu se budou podílet výzkumní a techničtí pracovnící tří center VaVpI působících při VŠB-TUO:

  • Výzkumné energetické centrum (VEC)
  • Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie (CENET)
  • Institut environmentálních technologií (IET)

Předně se jedná o tyto výzkumné pracovníky:

  • Ing. Jiří Horák, Ph.D. – hlavní řešitel (VEC)
  • prof. Ing. Helena Raclavská, CSs. – spoluřešitel (CENET)
  • Ing. Jiří Bílek, Ph.D. – spoluřešitel (IET)

Financování projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Logo EU OP VVV a MŠMT




© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign