O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zkušebna kotlů

Laboratoř paliv

Výzkumné energetické centrum, VŠB-TUO nabízí služby v oblasti analýzy tuhých paliv, tuhých biopaliv, tuhých alternativních paliv a tuhých zbytků po spalování. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci jako Zkušební laboratoř č. 1166.3 v rozsahu zkoušek:

  • Stanovení obsahu popela gravimetricky, stanovení obsahu hořlaviny – dopočtem
  • Stanovení obsahu vody gravimetricky
  • Stanovení obsahu prchavé hořlaviny gravimetricky
  • Stanovení spalného tepla kalorimetricky a dopočet výhřevnosti
  • Stanovení uhlíku, vodíku, dusíku analyzátorem CHN 628, stanovení kyslíku – dopočtem
  • Stanovení veškeré síry vysokoteplotní spalovací metodou přídavným modulem CHN 628
  • Stanovení teplot tavitelnosti popela


Příprava vzorků pro analýzu:

Vzorky pro laboratorní analýzy jsou připravovány pomocí čelisťového drtiče, kladívkového drtiče a vibračního mlýnu tak, aby byla zachována reprezentativnost vzorku.


Sušení vzorků a stanovení vlhkosti:

Stanovení celkové vlhkosti vzorků a vlhkosti analytických vzorků jsou prováděna gravimetricky podle ČSN 44 1377, ČSN EN 14774–2, ČSN EN 14774–3, ČSN P CEN/TS 15414–2, ČSN EN 15414–3.


Žíhání vzorků, stanovení popela a stanovení prchavé hořlaviny:

Popel je stanovován podle ČSN ISO 1171, ČSN EN 14775, ČSN EN 15403, prchavá hořlavina paliv podle ČSN ISO 562, ČSN ISO 5071–1, ČSN EN 15148, ČSN EN 15402.


Gravimetrie:

Gravimetrická stanovení (vážení) jsou prováděna pomocí laboratorních analytických vah značky SARTORIUS, OHAUS a mikrovah METLER TOLEDO.


Teploty tavitelnosti popela:

Charakteristiky teplot tavitelnosti popela v oxidační či redukční atmosféře jsou stanovovány podle ČSN ISO 540 analyzátorem LECO AF700. Zkušební tělíska, používaná ke zkoušce, jsou ve tvaru jehlanu.


Stanovení obsahu C, H, N, S:

Stanovení obsahu uhlíku, vodíku, dusíku a síry ve vzorcích je prováděno analyzátorem LECO CHN628 s přídavným modulem 628 S podle ČSN ISO 29541, ČSN EN 15104, ČSN EN 15407 a ČSN ISO 19579.


Spalné teplo:

Spalné teplo paliv je stanovováno kalorimetricky podle ČSN ISO 1928, ČSN EN 14918 a ČSN EN 15400 pomocí kalorimetru LECO AC600.Laboratoř dále nabízí termogravimetrickou analýzu vzorků přístrojem NETZSCH STA 449 F1 Jupiter. Zařízení umožňuje, kromě TGA (Termogravimetrie), také DSC analýzu (Diferenční skenovací kalorimetrie) a DTA (Diferenční termická analýza).


Laboratoř paliv VEC může zajistit, ve spolupráci se smluvními partnery, prvkovou analýzu paliv a tuhých zbytků po spalování, sítovou analýzu a stanovení dalších parametrů.


Kontakt pro bližší informace

Ing. Milan Dej, Ph.D.

Email: milan.dej@vsb.cz, Tel.: 597 324 934

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign