O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Regionální a výukové centrum REACH

Ochrana zdraví při práci

Ochrana zdraví při práci je jednou z nejvýznamnějších priorit každého rizikového pracoviště. Při práci s nebezpečnými chemickými látkami je v určitých situacích zapotřebí provést komplexní vyhodnocení zdravotních, ale též environmentálních rizik. Tento požadavek je ukotven nejen v českých legislativních normách, ale též v Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tzv. nařízení REACH.


Hodnocení chemické bezpečnosti, Zpráva o chemické bezpečnosti

Jste výrobce, dovozce či distributor chemické látky? Týká se Vás povinnost registrace či povinnost podat žádost o povolení dle nařízení REACH? Nevíte si rady s hodnocením chemické bezpečnosti (Chemical Safety Assessment, CSA) nebo s tvorbou Zprávy o chemické bezpečnosti (Chemical Safety report, CSR? Nechte to na nás, vše za Vás uděláme.

  1. hodnocení a řízení zdravotních a environmentálních rizik dle nařízení REACH,
  2. hodnocení a řízení zdravotních rizik dle metodiky US EPA,
  3. odhad expozice za využití modelových nástrojů ECETOC, EUSES, CHESAR, apod.

Plnění legislativních požadavků v oblasti ochrany zdraví při práci

Potřebujete pomoci při kategorizaci prací nebo sepsání písemných pravidel pro nakládání s chemickými látkami? Nechte to na nás, Vše za Vás uděláme.

  1. kategorizace prací dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb.
  2. zpracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
  3. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů)
  4. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlᚹení prací s azbestem a biologickými činiteli.
  5. kontrola nad dodržováním povinností daných platnou legislativou v ochraně zdraví,
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign