O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Regionální a výukové centrum REACH

Nařízení REACH a CLP

Jedním ze současně nejvýznamnějších legislativních nástrojů využívaných k efektivnímu managementu rizik je Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tzv. nařízení REACH. Cílem tohoto nařízení je zajistit zvýšenou ochranu zdraví a životního prostředí i za udržení konkurenceschop­nosti evropského trhu. Jedním ze záměrů tohoto nařízení je také vytvoření komplexního systému nakládání s chemickými látkami, přičemž odpovědnost za bezpečnost chemických látek je přenesena na jejich výrobce, dovozce či následné uživatele.


Proces povolování (autorizace) podle nařízení REACH

Cílem procesu povolování látek je zajistit, aby rizika plynoucí z používání tzv. látek vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky) byla náležitě kontrolována a aby tyto látky byly postupně nahrazovány vhodnými alternativními látkami nebo technologiemi, a to v případě, že toto nahrazení je z hlediska finančního a technického možné.

Proces povolování zahrnuje celkem čtyři samostatné kroky.

prvním kroku jsou identifikovány SVHC látky na základě předem stanovených kritérií. Tento proces provádí relevantní orgány členských států nebo Agentura ECHA z pověření Evropské komise tak, že je vypracována příslušná dokumentace v souladu s přílohou XV nařízení REACH. Když je tato dokumentace připravena mohou ostatní členské státy vznést připomínky před zařazením SVHC látky na tzv. Kandidátský sez­nam

druhém kroku jsou stanoveny priority pro zařazení látek do přílohy XIV nařízení REACH (tzv. Autorizační seznam). Látky uvedené na tomto seznamu budou podléhat povolení dle nařízení REACH. V tomto kroku jsou obsaženy připomínky a diskuze a mimo jiné také veřejné diskuze, kterých se může zúčastnit každý, kdo má k dispozici relevantní informace.

V případě, že látka bude podléhat povolení, musí každý, kdo s danou látkou nakládá, předložit Agentuře ECHA žádost o povolení. tato žádost obsahuje:

 1. Zprávu o chemické bezpečnosti (CSR), která bude prokývat případné negativní vlivy látky.
 2. Analýzu alternativních látek a technologií (AoA),
 3. Socio-ekonomickou analýzu (SEA).

Závěrečný krok představuje rozhodnutí o udělení nebo neudělení povolení. V případě, kdy ECHA na základě obdržené dokumentace vyhodnotí, že riziko dané látky je dostatečné kontrolováno, udělí souhlasné stanovisko. V případě, kdy riziko dané látky není dostatečně kontrolováno, ale socio-ekonomické přínosy budou převažovat nad případnými riziky, potom povolení může být také uděleno.


Zpracování autorizační dokumentace

Objevila se Vaše látka na autorizačním seznamu? Nevíte si rady s postupem pro podání žádosti o povolení? Nevíte, jak zpracovat jednotlivé části autorizační dokumentace? Nechte to na nás, my za Vás vše uděláme:

 1. kompletní zpracování autorizační dokumentace
  1. zpráva o chemické bezpečnosti (CSR),
  2. analýza alternativ (AoA),
  3. socio-ekonomická analýza (SEA).
 2. spolupráci při komunikaci s agenturou ECHA,
 3. aktivní účast při obhajobě autorizační dokumentace.
 4. zpracování zprávy o přezkumu po udělení povolení.
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign