O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Provozní měření v energetice

Autorizace k měření emisí dle zákona č. 201/2012 Sb.

Seznam měřených složek emisí:

 1. Tuhé znečišťující látky,
 2. Oxid siřičitý SO2,
 3. Oxid uhelnatý CO,
 4. Oxidy dusíku NOx,
 5. SO2, CO, NOx, amoniak NH3, methan CH4, chlorovodík HCl, fluorovodík FCl – měřeno kontinuální metodou FTIR,
 6. Sirovodík H2S,
 7. Amoniak NH3,
 8. Organické těkavé látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC),
 9. Těkavé organické látky (VOC),
 10. Silné anorganické kyseliny,
 11. Perzistentní organické látky (PCDD, PCDF, PAH, PCB),
 12. Kovy (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Hg)
 13. Chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny,
 14. Fluor a jeho plynné anorganické sloučeniny,

Dále provádíme měření tmavosti kouře podle Bacharacha a Ringlemanna.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign