O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > O nás

O nás

O nás


Výzkumné energetické centrum (VEC) vzniklo 2. března 1999 za podpory vedení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a účelové dotaci MŠMT ČR na projekt „Využití energetických zdrojů“ v rámci programu „Posílení výzkumu na vysokých školách“. Pracoviště tak navázalo na dlouholeté zkušenosti pracovníků z Katedry energetiky VŠB-TU Ostrava.

V lednu 2002 získalo Výzkumné energetické centrum statut vysokoškolského ústavu ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Náplň činností VEC je velmi různorodá a zabírá široké pole různých oblastí. Nejdůležitějšími jsou především výzkum a vývoj a spolupráce s průmyslovými partnery.


Výzkum a vývoj je orientován na:

 • Zlepšování technické úrovně spalovacích zařízení
  • zkoumání podstaty spalovacích procesů,
  • zdokonalování procesu transformace energií,
  • zvyšování energetické účinnosti zařízení,
  • omezování negativních dopadů spalování tuhých paliv na životní prostředí.
 • Alternativní způsoby termické přeměny
  • experimentální ověřování zplyňování v autotermním autoklávu,
  • využití biomasy pro kogeneraci,
  • návrh a inovace čištění energoplynu,
  • výroba kapalných biopaliv II. generace.
 • Bezpečnost v energetice a průmyslu
  • identifikace rizik souvisejících s použitím alternativních pa­liv,
  • klasifikace a řízení rizik souvisejících spojených s chemickými látkami,
  • analýza experimentálních faktorů ovlivňujících určení výbuchových parametrů,
  • výzkum modelovacích nástrojů využitelných v oblasti výbuchů směsí paliv se vzduchem,
  • experimentální ověřování limitů hořlavosti a výbušnosti,
  • problematika nanočástic.

Všechny hlavní směry VaV prací na VEC jsou soustředěny v centru INEF (centrum Inovace pro efektivitu a životní prostředí). Toto regionální a výzkumné – vývojové centrum bylo vybudováno v letech 2010 až 2014 díky stejnojmennému projektu financovaného z OP VaVpl.


Součástí VEC je také akreditovaná zkušební laboratoř č. 1166.3 pro měření tepelně-technických veličin. Toto pracoviště má zároveň autorizaci MŽP ČR pro měření emisí škodlivin a pověření pro vzdělávání pracovníků v oblasti měření emisí ve všech kvalifikačních úrovních.


Spolupráce s průmyslovými partnery je orientována na:
 • zpracování energetických studií (TES), auditů (EA), posudků (EP) a průkazů energetické náročnosti budov (PENB),
 • monitorování a optimalizaci energií (EnergoGuard),
 • monitorování obnovitelných zdrojů (SunnyGuard),
 • projekční činnost v energetice,
 • bezpečnost paliv a technologií,
 • poradenství a implementace normy ČSN EN ISO 50 001.

Kromě oblasti energetických služeb je spolupráce s průmyslovými partnery v oblasti evropské a národní legislativy zabývající se chemickými látkami a směsmi. Tato spolupráce obsahuje následující činnosti:

 1. poradenství a implementace nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) do praxe,
  • zpracování dokumentace při žádosti o povolení dle nařízení REACH
  • zpracování bezpečnostních listů dle nařízení REACH a dle platného znění dalších předpisů
 2. poradenství a implementace legislativních požadavků v oblasti ochrany zdraví při práci,
 3. oblast hodnocení a managementu rizik chemických látek,
  • tvorba expozičních scénářů pro rozšířené bezpečnostní listy,
  • modelování riziky plynoucích z používání chemických látek.


Zázemí VEC a pracovníků

Výzkumné energetické centrum využívá pro svou činnost tři budovy. První budova VEC 1 slouží v současné době jako sídlo vedoucích pracovníků. V zadní části objektu je umístěna laboratoř a menší zkušebna s velínem, který je využíván jako operátorské stanoviště pro zplyňovací jednotku umístěnou na krytém dvorku. Druhá budova VEC 2 byla postavena v průběhu roku 2005. Velkou část této budovy zaujímá zkušebna energetických zařízení.


V roce 2012 byla realizována přístavba pavilonu VEC 3, která tvoří zázemí pro experimentální výzkum technologií pro zplyňování biomasy včetně výroby kapalných paliv II. generace, pro inovaci zařízení uplatitelných v oblasti decentralizované výroby tepla a elektřiny (kogenerace) a pro výzkum a vývoj v oblasti výbuchových vlastností prachových disperzí, hořlavých kapalin a par.


© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign