O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Centrum INEF

Výzkumné programy

V rámci projektu jsou řešeny tři výzkumné programy:

1) Výzkum a vývoj nejlepších dostupných technologií pro vytápění
2) Zplyňování biomasy pro kogeneraci a výrobu kapalných biopaliv II. generace
3) Bezpečnost paliv a technologií
 

Výzkum a vývoj nejlepších dostupných technologií pro vytápění (Spalování)


Vedoucí výzkumného projektu: Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Cílem tohoto programu je napomoci formou vybudování výzkumné základny výrobcům zařízení pro vytápění, která spalují tuhá paliva, zvláště pak biomasu, k jejich inovaci pro splnění zpřísněných požadavků na tyto zdroje znečišťování.

Vybudovaná výzkumná základna umožní výrobcům detailní pochopení podstaty spalovacího procesu a celého spalovacího zařízení jako jednoho celku s komínem a topným systémem. Výzkum a popis jednotlivých parametrů umožní odhalení oblastí s potenciálem pro optimalizaci a inovaci. Inovace výrobků se bude věnovat převážně primárním opatřením pro snižování environmentálních dopadů, ale bude také zkoumat možnosti uplatnění sekundárních opatření. Vzájemná kooperace pracovníků centra a výzkumných pracovníků výrobců při inovaci nových moderních výrobků umožní okamžité aplikace ve výrobě. Zvýšená pozornost pak bude věnována inovačním možnostem v oblasti snižování emisí jemného prachu PM10 a PM2.5 produkovaných při spalování tuhých paliv, zejména biomasy.

Dalším cílem aktivity bude návrh metodiky pro stanovení emisních faktorů znečišťujících látek. Bude provedena validace v současnosti používaných metodik a následně navržena jejich inovace. Cílem je zvýšení důvěryhodnosti získaných dat.
 

Zplyňování


Vedoucí výzkumného projektu: Ing. Karel Borovec, Ph.D.
Hlavním cílem tohoto programu je nabídnout výrobcům možnost výzkumu a inovací částí jejich plánovaných zplyňovacích a následných technologií pomocí experimentálního výzkumného a zkušebního zařízení na jedné z nejvyšších technologických úrovní.

Technickým přínosem tohoto programu bude ujasnění rozsahu splnění kvalitativních podmínek složení plynu vyrobeného z biomasy pro využití v různých energetických aplikacích (spalovací turbína, palivový článek, kapalná biopaliva), nabízející vyšší účinnost termochemické konverze a lepší provozní vlastnosti, včetně procesů výroby kapalných biopaliv II. generace.
 

Bezpečnost paliv a technologií


Vedoucí výzkumného projektu: Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Hlavním cílem programu je vytvoření výzkumné kapacity, která v přímé vazbě s ostatními programy projektu bude schopna identifikovat a řešit problémy související s bezpečností výroby, skladováním, přepravou a využíváním paliv včetně paliv netradičních, kombinovaných nebo připravovaných z odpadu či obnovitelných zdrojů. Program bude zaměřen jak na chování paliv jako takových (požárně-bezpečnostní charakteristiky, fyzikální a biologická nebezpečnost atd.), tak na proces jejich transformace a využití (nebezpečnost meziproduktů a produktů spalování, procesní bezpečnost při transformaci paliv a výrobě energie a další).

Program bude zaměřen přednostně na energetiku, avšak bude k dispozici i pro další průmyslové sektory, pracující s nebezpečnými látkami, například pro chemický a metalurgický průmysl.

Při řešení bude kladen důraz na nově se objevující rizika, jako jsou například:

  • rizika vznikající při vodíkových technologiích,
  • při transformaci a využívání biopaliv,
  • při spoluspalování různých materiálů,
  • energetické využití odpadu atd.,
  • rizika často se vyskytující (transport a skladování paliv, malé zdroje energie, apod.),
  • rizika významného rozsahu, spadající potenciálně do kategorie závažných havárií, tedy přesahující svými dopady hodnoty uvedené v zákonu č. 59/2006 Sb.

Inovace budou zahrnovat jak technická, tak organizační řešení.
 

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign