O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Centrum INEF

Spolupráce

Jednotlivé výzkumné týmy dosahují ve svých oblastech zřetelných výsledků jak v široké spolupráci s průmyslovými subjekty České republiky, tak i ve spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi.

Tato partnerství zahrnují různé formy spolupráce:

 • společné výzkumné projekty,
 • mobility výzkumný pracovníků do zahraničí i do aplikační sféry (především junior researcher a Ph.D. studenti),
 • společné publikace či jiné typy výsledků,
 • pořádání konferencí, seminářů a workshopů, aj.

Mezinárodní spolupráce


Společná spolupráce Centra INEF se zahraničními institucemi: 

 • Program ERA-NET, projekt EN-PME-TEST (Common European method for the determination of particulate matter emissions of solid fuel burning appliances and boilers) – celoevropský projekt, mezi jehož hlavní cíle patří výměna zkušeností z měření prachu z malých zdrojů a především pak vytvoření jednotné evropské metodiky. Na projektu spolupracuje 16 institucí z 10 evropských států. 2011–2014
 • COST Action TD1204 Modelling Nanomaterial Toxicity (MODENA) – Spolupráce s IOM Edinburgh (UK) a Karolinska Institut Stockholm (Švédsko)
 • Spolupráce s EU-VRi (The European Virtual Institute for Integrated Risk Management) v projektu nanoSTAIR
 • Spolupráce na problematice socioekonomických analýz nebezpečných chemických látek v rámci směrnice REACH: Vrije Universiteit Amsterdame (NL), INERIS (Francie)
 • ETPIS – European Technology Platform on Industrial Safety -spolupráce v projektu SAFERA
 • CEN TC 352 Nanotechno­logy – příprava technických norem pro nanotechnologie. Koordinátor: AFNOR (Francie)
 • Aktivity v Joint Expert Group on Transboundary Accidents, UNECE
 • Aktivity v OECD Steering Group on NATECH (Natural hazard induced chemical accidents)
 • Evropský projekt EU EUCOSH – EU China occupational health and safety
 • Projekt Transfer nejlepších technologií v oblasti energetických zdrojů, OP přeshraniční spolupráce SR-ČR – spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině
 • Projekt Podpora lokálního vytápění biomasou, OP přeshraniční spolupráce SR-ČR – spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině
 • Projekt Zlepšení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska, Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 – spolupráce s Institutem ekologie průmyslových území Katowice
 • Projekt COACH BioEnergy, reg. č. 1CE013P3, OP nadnárodní spolupráce Střední Evropa – spolupráce na řešení projektu se 14 výzkumnými institucemi z regionu střední Evropa
 • Projekt Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji, OP přeshraniční spolupráce SR-ČR – spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině
 • Projekt Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET se zaměřením na odborný růst doktorandů a výzkumných pracovníků, OP přeshraniční spolupráce SR-ČR – spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině
 • Projekt Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa: E2BEBIS Enviromental and Economic Benefit from Biochar clusters in the Central area, realizace projektu s osmi partnery z Itálie, Slovinska, Slovenska, Polska a Česka
 • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z.o.o., Výzkum zplyňování biomasy Miscanthus. Katovice, Polsko, 2011

Spolupráce se soukromou sférou


 • Romotop, spol. s r.o., projekt MPO, FR-TI1/178 – Krbová kamna se sníženou produkcí prachu, 2009–2013
 • IVITAS, a.s., projekt MPO, FR-TI3/140 – Moderní práškový hořák, 2011–2014
 • Vítkovice Power Engineering a.s., projekt MPO, FR-TI3/143 – Výzkum a vývoj separačního dochlazovače paroplynové směsi za separačním parogenerátorem, 2011–2013
 • Temex, spol. s r.o., projekt MPO, FR-TI1/344 – Snižování emisí TZL z energoplynu za vysokých teplot, 2009–2012
 • FANS a.s., ENVI-PUR s.r.o., IVITAS a.s., Plzeňská energetika a.s., Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Dalkia ČR, a.s., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Institut pro rozvoj vědy a techniky o.p.s., Společnost pro výzkum a vzdělávání s.r.o., ČVUT Praha, TU Liberec, ZU Plzeň – Projekt Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny, Centrum kompetence TAČR, TE01010036
 • AXIOM s.r.o., Výzkum zplyňování agropelet, 2011
 • Klimakom s.r.o., Analýza vysokomolekulárních kondenzujících látek a metody jejich snižování, 2011
 • NWT a.s., Výzkum termochemické konverze vlhké dřevní štěpky v alotermním generátoru, 2012
 • GB Consulting – Analýza energetického využití kalů, oleje a fixního uhlíku pro produkci tepla, 2012
 • NWT a.s., Vliv teploty v alotermním generátoru na produkty konverze, 2012
 • NWT a.s., Vliv nastavení hlavních parametrů zařízení na obsah vodíku a nežádoucích látek ve vyráběném plynu, 2012
 • MA Servis s.r.o., Posouzení tuhého alternativního paliva a možností jeho využití pro termochemickou konverzi, 2013
 • Laskin invest, a.s., Návrh úprav zplyňovacího zařízení na dřevní štěpku pro využití v systému kogenerované výroby elektřiny a tepla, 2013
 • BPS Projekt, Analýza vhodnosti využití zplyňovacího zařízení se souproudým generátorem pro výrobu elektrické energie a tepla, 20133
 • OPOP spol. s r.o., Inovační vouchery ve Zlínském kraji, projekt Teplovodní kotel H450 EKO, 2012
 • PONAST, spol. s r.o. Inovační vouchery ve Zlínském kraji, projekt Teplovodní automatický kotel na biopaliva o výkonu 80–100 kW, 2012
 • Severočeské doly a.s., HS 741 239 – Příprava, provedení a vyhodnocení spalovací zkoušky s uhlím o2 o průměrné výhřevnosti 17,6 MJ/kg z produkce Dolu Bílina (SD a.s.) na automatických kotlích EKOEFEKT 24 a 48 kW a to v režimu samostatného spalování.
 • Schiedel, s.r.o., HS 741 214 – Spolupráce při přípravě a realizaci odborného školení pro montážní a kominické firmy v areálu VŠB-TU Ostrava na Centru INEF.
 • Cech kamnářů České republiky, HS 741 226 – spolupráce při přípravě a realizaci odborného semináře pro kamnáře z Cechu kamnářů České republiky.
 • NanoTrade s.r.o., HS 741 281 – spolupráce při stanovení potenciálu kapalného aditiva pro snížení emisí SO2 a stanovení jeho vlivu na spalovací proces, 2012
 • FLEX-O-EUROPE s.r.o., HS 741 302 – kvantifikace vlivu aditiva na spalování uhlí. 1/2013
 • KVS EKODIVIZE, a.s., HS 741 213 – KVS typ 9114 – spolupráce při ověření vhodnosti použití filtru, který je vložen za odtahové hrdlo spalin. Ověření snížení emisí tak, aby tyto hodnoty odpovídaly rakouskému předpisu §15a B VG, 10/2012
 • Bosch Termotechnika s.r.o., HS 741 2127 – spolupráce při optimalizaci parametrů automatického kotle G221
 • ŽDB GROUP a.s. Závod VIADRUS HS 741 265 – spolupráce při optimalizaci parametrů na kotlích U26B a U26, 18.6.2013
 • IVITAS, a.s., HS 741 333 – spolupráce při výzkumu termokinetických vlastností uhelného prášku
 • ČEPRO, a.s.
 • Expertní pomoc při řešení environmentálních havárií zahrnující vypracování projektu asanačních prací na likvidaci ropných havárií ve formě supervize (2012–2013)
 • Studie příčiny havárie nádrže s benzínem č. 239/6, (exploze s totální destrukcí bez následného požáru ), Analýza HAZOP a návrh nápravných opatření, ČEPRO, a.s., středisko 7, Šlapanov (2012)
 • Experimentální ověřování možnosti zamrznutí neprůbojné vložky v protiexplozivní pojistce u velkoobjemové podzemní nádrže benzínu (2012)
 • ČEPS a.s., konzultační činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014

© 2015 – 2018 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign